background

ศูนย์การเรียนมอวาคี

เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนมอวาคี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมณฑา ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดการศึกษาแบบทางเลือกโดยองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.2535 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปัจจุบัน(ปีการศึกษา 2564 ) มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 65 คน เป็กชาย 31 คน หญิง 34 คนและแยกเป็นระดับชั้นอนุบาลจำนวน 13 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 52 คน มีครูผู้สอนจำนวน 4 คน

ศูนย์การเรียนฯ ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างใด ทั้งนี้ในส่วนของอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนทุกวันนี้ ได้รับจากการบริจาคจากหน่วยงานองค์กรและบุคคลทั่วไป
วิธีการที่ศูนย์จะนำไข่ไปใช้เสริมโปรตีนให้เด็ก
1.ใช้สำหรับประกอบอาหารกลวางวันให้กับเด็กนักเรียน 2.ใช้สำหรับประกอบอาหารให้เด็กหอพักกินนอนที่ศูนย์ฯในเวลาเช้ากับเย็น
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230